Ga naar hoofdinhoud

Privacy regelement

Uw persoonsgegevens en privacy in praktijk Super in Visie BV

Algemeen

Per 25 mei 2018 is een nieuwe wet van toepassing, namelijk de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) ter bescherming van privacy van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betreft de privacy voor personen die een consult hebben bij Super in Visie BV en is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Welke dat zijn kunt u zien op het intakeformulier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Verwerking van gegevens zonder toestemming kan noodzakelijk zijn indien de patiënt een gevaar voor zichzelf vormt en/of voor anderen of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Omgang met uw persoonsgegevens

Toegang tot uw gegevens hebben:

 • Uzelf;
 • De medewerkers/behandelaars van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening/begeleiding aan u;
 • Alle andere administratieve medewerkers en boekhouder van de praktijk;
 • Alle medewerkers van de praktijk i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
 • Functionaris Gegevensverwerking en beheerder van het dossier (doorgaans uw behandelaar).

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

De plichten van de praktijk

Super in Visie BV is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor begeleiding en/of zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting kunnen gegevens geanonimiseerd gebruikt.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt altijd op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  Dit kan gebeuren door uw zorgverlener/behandelaar, maar ook via een brief of via onze website.
 • Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen gaat dit termijn van 20 jaar in op de datum dat ze 18 jaar worden. U kunt echter zelf om vernietiging van uw dossier vragen.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en (een deel van) de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Super in Visie BV. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, uw curator of mentor).

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.

Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, worden er in principe geen gegevens uit het dossier meer verstrekt.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Super in Visie BV hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een advies of recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelaar).

Uitwisseling gegevens

Praktijk Super in Visie BV wisselt geen gegevens uit met uw huisarts of medische specialiste dan na uitdrukkelijk toestemming te hebben ontvangen. Nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, kan via LSP (Landelijk Schakelpunt) relevant medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere huisartsenposten (HAP) worden gedeeld.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat de Functionaris Gegevensverwerking hierover graag met u in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar  onze klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen. Een formulier hiervoor kunt u bij ons aanvragen.

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft u een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld.

Tot slot leggen wij kort uit wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn klein tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via uw browser op het opslagmedium van uw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies?

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, voornamelijk bij het gebruik van websites die u vaker bezoekt.

Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) uw surfgedrag en worden veelal gebruikt om uw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc.). Deze cookies brengen voordelen voor u mee. Wij gebruiken dit soort cookies niet voor advertentiedoeleinden.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij uitsluitend inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren (statistics). Wij analyseren uw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.

Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen (Google bijv.), zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacy beleid. Wij maken hier geen gebruik van en hebben geen toegang tot deze cookies en deinformatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar het ‘Help’-menu van uw browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Als u het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door uw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat u geen gebruik kunt maken van al onze diensten.