Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Super in Visie BV is opgericht voor jeugdigen en jongvolwassenen door Astrid Kamsteeg-Peters, gevestigd aan de Pingerweg 10 te Nuth, bezoekadres Nieuw Eyckholt 294 D te Heerlen, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91259029.

Zoals alle gezondheidsinstellingen in Nederland is Super in Visie BV aangesloten bij MediCas BV Incassobureau.

Onze betalingsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, vindt u hier.

2. Van toepassing zijnde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge of schriftelijke diensten, leveringen of behandelovereenkomsten Super in Visie BV en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching/begeleiding van kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor, dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Indien beide ouders akkoord gaan en hun schriftelijke toestemming hebben gegeven, kan een traject (behandeling dan wel begeleiding) van start gaan.

4. Privacy

Super in Visie BV is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleiding, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt wordt altijd eerst om toestemming gevraagd.
Super in Visie BV streeft ernaar informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt over te brengen aan derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van cliënt in gevaar brengen, dan zal Super in Visie BV dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken conform de wettelijke Meldcode Veilig Thuis.

5. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Super in Visie BV is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te kunnen garanderen. Super in Visie BV is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Super in Visie BV.

Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Super in Visie BV.

De therapeut kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van cliënt, raadt Super in Visie BV u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rondom een afspraak

Er is een wachtruimte beschikbaar binnen de praktijk, dit betekent dat een begeleider tijdens het consult op u kunt wachten. Dit is uiteraard vrijblijvend. Mocht u en uw begeleider ervoor kiezen om niet te blijven wachten, dan dient deze telefonisch bereikbaar te zijn conform afspraak.

Tijdens een tussentijds- en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de begeleiding besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

Klachtenregeling Wkkgz:
Goede zorg vindt iedereen belangrijk. Toch gaat er helaas wel eens iets mis tussen cliënt en zorgverlener. Wanneer u als cliënt niet tevreden bent over de zorg die u ontvangt, kunt u dit kenbaar maken. In de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vastgelegd hoe uw klacht behandeld wordt. We raden u aan om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener en/of klachtenfunctionaris, deze moet immers weten waarmee u het niet eens bent. Mocht u er met de zorgverlener niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging.

Super in Visie BV is aangesloten bij de NFG. Wij verwijzen u voor de Wkkgz-klachtenregeling naar de Stichting CAMCoop.

8. Observatie en verslag

In overleg met de cliënt kan de therapeut school of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met u een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Reiskosten worden in rekening gebracht.

Aan het einde van het traject krijgt de cliënt een schriftelijk verslag toegestuurd. Dit verslag wordt door de therapeut van Super in Visie BV gemaakt.

9. Tarieven

De tarieven staan op de website van Super in Visie BV onder de knop ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij uw behandelaar.

Een tariefwijziging wordt minimaal één maand van tevoren via de website aangekondigd.

10. Facturering

De consulten van Super in Visie BV worden automatisch gefactureerd en worden per mail naar u gestuurd.

Indien aan het einde van het consult niet aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, dient cliënt ervoor te zorgen dat het bedrag binnen 15 dagen na de factuurdatum wordt overgemaakt naar het rekeningnummer van Super in Visie BV te Heerlen.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Super in Visie BV een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is Super in Visie BV gerechtigd om administratiekosten (3, – euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 0,65 % rente per maand in rekening gebracht. Super in Visie BV is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan MediCas. De kosten die hieraan verbonden zijn (40, – euro) komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

11. Verhindering

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het gehele tarief doorberekend als no-show.

Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch.
U kunt bellen naar: 045-5411232.